(021) 49 79 61 41 - 49 79 61 32
ساعت کاری : در تمامی ساعات هفته

میکروب شناسی

در این بخش تمامی محیط ها و لینک های آنتی بیوتیکی و معرف ها به صورت تجاری تهیه گشته و به منظور صحت و دقت تستهای میکروبی از استانداردهای مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت و سازمان جهانی بهداشت (who) استفاده می گیرد . همچنین به  منظور صحت و دقت مطلوب نتایج آزمایش کنترل کیفی داخلی به طور روزانه انجام می گردد و به طور مداوم در برنامه های کنترل کیفی خارجی شرکت داریم . ادامه مطلب

Call Now Button