(021) 49 79 61 41 - 49 79 61 32
ساعت کاری : در تمامی ساعات هفته

پزشکان آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش

 

 

پرسنل آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش

 

 

 تجهیزات آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش